Kooperatif Yönetim Danışmanı Mali Müşavir Kemal Özmen

Kemal Özmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabın içindekiler bölümü için tıklayınız

Kitabı satın alabileceğiniz yayınevleri ve internet siteleri

 

20 ye yakın kitabımız ve 30 yılı aşkın kooperatifçilik deneyimimiz ile Türkiye'nin önde gelen kooperatiflerinde yönetim ve mali danışmanlık ayrıca yargıda bilirkişilik yapılan ofisimizde kooperatifler konusunda uzman Mali Müşavir, avukat ve Mühendislerden oluşan sekiz kişilik ekibimiz ile hizmet vermekteyiz

Büyük Çoğunluğu İstanbulda olmak üzere Türkiye'nin önemli sanayi şehirlerinde bulunan hacim ve istihdam bakımından en büyük ilk 50 kooperatife aktif olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz

www.facebook.com/kooperatifdanismanikemalözmen

 

Devamı için tıklayınız »

 

 

KEMALÖZMEN'İN SON DEĞİŞİKLİKLERi İÇEREN GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ KİTABI SEÇKİN YAYIN EVİ TARAFINDAN 2011 MART AYINDAN İTİBAREN SATIŞA SUNULMUŞTUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabın içindekiler bölümü için tıklayınız

Gelir İdaresi başkanlığı tarafından 2011 yılında Kooperatifler ve Organize sanayi bölgeleri ilgili verilen özelgelere buradan ulaşabilirsiniz

Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri -2012 Şubat Basım Güncelleştirilmiş Mevzuat

.

Kemal Özmen'in Kooperatiflerde Genel Kurul İşlemleri isimli yeni kitabı Seçkin Kitabevinden çıkmıştır.

 

Ana Başlıklar

 

Genel Bilgiler

Genel Kurul Hazırlık Çalışmaları

Genel Kurul günü yapılacak çalışmalar

Genel Kurul Sonrası yapılacak çalışmalar

Genel Kurullar ile ilgli mevzuat

 

Kitaba ulaşmak için bize mail atabilirsiniz

.

info@ozmconsultancy.com

 

Sorularınız için bize ulaşın

 

info@ozmconsultancy.com

UzmanlIK ALANLARIMIZ

ÇALIŞMA KONULARIMIZ

kemal ÖZMEN | ÇalISMA KONULARIMIZ

1-Kooperatiflerin kuruluşu, organizasyonu, muhasebe hesap planı ve  belge düzeninin oluşturulması,

2-Kooperatifle ortakları arasında ve kooperatifle yüklenici veya taşeronları arasındaki anlaşmazlıkların çözümü,

3-Genel kurulların hazırlanması ve sonuçlandırılması,

4-Kooperatifin iş ve işlemleri ile ilgili rapor hazırlanması,

5-İhale dosyasının hazırlanması,

6-İnşaat yapım  sözleşmesinin hazırlanması,

7-Şerefiye Raporunun hazırlanması ve kesinleşme prosedürünün yerine getirilmesi, Ferdileşme süreci

8-Kur’a Yönetmeliğinin hazırlanması ve kur’a işleminin gerçekleştirilmesi,

9-Kat irtifakı ve/veya kat mülkiyeti tapuları ile ortakların ferdileştirilmesi,

10-Yapı kooperatiflerinin işletme kooperatifi olarak amaç ve tür değiştirmesi,

11-Yapı kooperatiflerinin anonim şirket olarak amaç ve tür değiştirmesi,

12-Kooperatiflere ve sitelere özel Toplu Yapı Yönetim Planı hazırlanması,

13-Kooperatifin muhasebe hesap planı ve muhasebe yönetmeliğinin hazırlanması, defter ve belge düzeninin oluşturulması,

14-Kooperatifin vergiler karşısındaki mükellefiyet ve  sorumluluklarının belirlenmesi, vergi sorunlarının çözümlenmesi,

15-Yapı kooperatiflerinde iskan belgesi (yapı kullanma izin belgesinin) şartlarından biri olan sigortadan ilişiksizlik belgesinin alınması,

16-Kooperatifçilik konularında diğer danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

.

Devamı için Tıklayınız »

Kooperatifler-2011 Basım-Tüm Değişikliklerle

KEMAL ÖZMEN | KOOPERATİFLER

2011 Şubat Ayında çıkacak olan kitabımızda değişen kanunlara göre son güncellemeler yapılmış olup uygulamalı-içtihadlı ve açıklamalı olarak kitapçılarda olacaktır.

Kitabımız üç bölümden oluşmakta olup

Birinci Kısım kooperatifin kuruluşundan fesih ve tasfiyesine kadar olan süreçteki ortaklık işlemleri , genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu, arsa, ihale, teminat,inşaat şerefiye,dağıtım, ferdileşme

İkinci kısım amacını gerçekleştirdikten sonra yapı kooperatiflerinin işletme kooperatifi yada anonim şirket olarak amaç ve tür değişikliği

Üçüncü Kısım ise kooperatiflerin Muhasebe, Vergileme ve Sigorta konuları hakkındadır.

Konuları açıklamalı, içtihadlı ve uygulamalı olarak kapsamaktadır.

 

 

İçindekiler bölümü için tıklayınız»»

Kooperatif Davaları

KEMAL ÖZMEN-YURDAKUL TUNCER | KOOPERATİF DAVALARI

Kooperatif Davalari

Ortaklıktan İhraç kararlarının iptali,Ortaklık devri ile ilgili davalar,Genel Kurul iptal davaları, çıkan ve çıkarılan ortağa geri ödeme ile ilgili davalar

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

Yapı Kooperatiflerinde Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması

Kemal Özmen | YAPI KOOPERATİFLERİNDE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

Kooperatif Davalari

Muhasebenin tanımı ve amacı -Yapı Kooperatiflerinde Tekdüzen Hesap Planı Uygulaması -  Kuruluş işlemlerine ait muhasebe kayıtları-Sermaye Payı -Arsa ve İnşaat Payı -Aidat - Kaydiye-Gecikme Farkı -Güncelleştirme Farkı -Arsa ile ilgili ödemelerin muhasebeleştirilmesi -Yedek Akçe ayrımı            

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

Organize Sanayi Bölgeleri Mevzuatı

Kemal Özmen | Organize sanayi bölgeleri mevzuatı

Kooperatif Davalari

-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmelik   Değişikliği -Organize Sanayi Bölgeleri Kuruluş Protokolü  -Organize Sanayi Bölgeleri Muhasebe Hesap Planı-Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili Defterdarlık Özelgeleri  -OSB’nin bankalardan elde ettiği mevduat faizlerinden     tevkifat yapılıp yapılmayacağı hk.    -Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili davalar             

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

İnşaatı Gerçekleştirildikten Sonra İşletmeye-İskana Açılan Yapı Kooperatifleri

Kemal Özmen | INSAATI GERCEKLESTIKTEN SONRA ISLETMEYE-ISKANA ACILAN

Kooperatif Davalari

-Yapı kooperatifleri işletmeye  veya iskana açıldıktan
sonra faaliyetini hangi hukuki statü ile sürdürebilir -Yapı kooperatiflerinin amaç ve tür değişikliği yaparak
işletme kooperatifine dönüşmesi ve işletme kooperatifi
olarak faaliyetini sürdürmesi -Kooperatifin mülkiyetinde bulunan sosyal ve müşterek tesislerin kiralarının kooperatif anasözleşmesinin belirttiği şekilde ortaklara dağıtılması-Müşterek Metha (İştirak Halinde Mülkiyet)           

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

İçtihadlı Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri ve Uygulaması

KEMAL ÖZMEN | İÇTİHADLI KONUT VE İŞYERİ YAPI KOOPERATİFLERİ UYGULAMASI

kooperatif kemal özmen

Hazırlık işlemleri-İzin-Tescil ilan-Anasözleşme değişikliği-Ortaklığa kabul-Ortaklıktan çıkma-İhtarnamelerde uyulacak esaslar-Ortaklığı sona erdiren durumlar-Yönetim ve denetim kurulunun görevleri-Örnek Yönetim ve Denetim Kurulu raporları-Arsa-İhale-Teminat-Şerefiye-Dağıtım-Ferdileşme-Tasfiye-İşletme kooperatifinin site yönetiminden

İçindekiler bölümü için tıklayınız»»

Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme

Kemal Özmen | YAPI KOOPERATİFLERİNDE vergilendirme-MAKALE

Kooperatif Davalari

Kooperatifler kar amacı gütmeyen, özel ve kamu kuruluşlarından ayrı olarak değerlendirilen ekonomik amaçlı kuruluşlardır. Türkiye’de kooperatiflerin önemine baktığımız da ise dikkate değer veriler ortaya çıkmaktadır; 1965 yılından 2009 yılına kadar Türkiye’de kurulmuş olan kooperatiflerin toplamı 88.046 gibi büyük bir rakama ulaşmıştır. Hem kuruluş amaçları ve yapıları olarak farklı değerlendirilen hem de böylesine büyük bir kitleyi kapsayan kooperatifler için vergi kanunlarında muafiyetler ve istisnalar tanınma gereği duyulmuştur.
Bu makalede ortaklarına kazanç sağlamak amacıyla kurulan kooperatiflerin vergilendirilmesi ve kooperatiflere sağlanan muafiyet ve istisnalardan bahsedilecektir.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1. maddesinde kooperatifçiliğin tanımı aşağıdaki gibi yapılmıştır.
“Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.”
Yukarıda belirtildiği gibi kooperatifler kar amacı içinde olmadan ortaklarının ekonomik çıkarlarını korumak maksadı ile bireylerin ve tüzel kişilerin bir araya gelerek kurmuş oldukları kuruluşlardır. Buradan da anlaşıldığı üzere kooperatifler sadece bireylerin bir araya gelmesinden değil aynı zamanda tüzel kişilerin yani şirketlerin de şahıslarla bir araya gelmesinden oluşabilir.
Kooperatifler farklı amaçlar için kurulduğundan kooperatifleri çok çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Ancak genel olarak kooperatifler faaliyet alanlarına göre aşağıdaki gibi sıralanabilir.

     
devamı için tıklayınız »

Kooperatiflerde İbra

Kemal Özmen | kooperatiflerde ibra-makale

Kooperatif Davalari

İbra, kelime anlamı itibariyle aklama, temize çıkarma anlamına gelmektedir.
Kooperatif ortaklarından gelen şikâyet dilekçelerinin muhteviyatından, yapılan denetimlerden ve çeşitli toplantılarda kooperatif ortakları ile yapılan görüşmelerden gerek ortakların gerekse kooperatif yönetici ve denetçilerinin ibra konusuyla ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olmadıkları anlaşılmıştır.
Aslında ibra konusuyla ilgili toplumda genel olarak bir bilgi eksikliğinin bulunduğu da bir gerçektir. Kooperatiflerin, şirketlerin, derneklerin ve hatta spor klüplerinin genel kurul toplantılarından sonra ibra ilgili olarak akıllarda soru işaretleri kalmaktadır.

          

devamı için tıklayınız »

Kooperatifler hakkında örnek muktezalar

KEMAL ÖZMEN- | KOOPERATİFin kurumlar vergisi muafiyetiI

Kooperatif Davalari

Kurumların aktifinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerin KDV’ den istisna olmasına ilişkin düzenleme, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun[1] geçici 10 uncu maddesinde yeralmakta iken, 5281 sayılı Kanunun[2] 33 üncü maddesi ile, Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci maddesinin 4 üncü bendinin “r” fıkrasında, uygulamanın devamı niteliğinde, Kurumlar Vergisi Kanunundan bağımsız ve yerleşik hale getirilmiştir.

Kanunun ilgili maddesinde yer alan “İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.” hükmü konut yapı kooperatiflerinin istisna hükmünden faydalanıp faydalanamayacağı hususunda, Gelir idaresinin çelişkili görüşleri bulunmasının da etkisiyle tereddütlere neden olmaktadır

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

Kooperatifler hakkında örnek muktezalar

KEMAL ÖZMEN- | KOOPERATİF ÜYELİĞİ SONUCU ELDE EDİLEN GAYRİMENKULLERİN İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ HAKKINDA

Kooperatif Davalari

İlgide kayıtlı dilekçenizde; 1975 yılında kurulan kooperatifinizin yapmış olduğu işyeri inşaatını tamamlayarak 22.06.1998 tarihinde ………. İkinci Noterliğinin gözetiminde yapılan kura çekimi sonucunda söz konusu işyerlerinin üyelerinize teslim edildiğini ancak, çeşitli nedenlerle arsaların tapularının alınmasında gecikmeler yaşandığını, arsaların tapularının bir kısmının sonradan alındığını bir kısmının işlemlerinin halen devam ettiğini, işlemleri biten ortaklarınıza ait tapuların bir kısmının 2006 ve 2007 yıllarında ortaklarınıza verildiğini belirtilerek, tapularını alan ortaklarınızın söz konusu gayrimenkullerini satmak istemeleri durumunda söz konusu gayrimenkullerin iktisap tarihinin hangi tarih olacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulmuştur.

              193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Değer artışı kazançları” başlıklı Mükerrer 80’inci maddesinde; “(4369 sayılı Kanunun 82/3-d maddesiyle 1.1.1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmış olup; 4783 sayılı Kanunu’un 4’ncü maddesiyle 1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.) Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

             ...

             6- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70’inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.)

            Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

            Bir takvim yılında elde edilen değer artış kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan hariç, (2006 yılı için yeniden değerleme oranının % 7,8 olması ile değişen miktar) (1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) 6,400 Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

           ...” hükmü yer almıştır.

          Diğer taraftan, aynı Kanunun “Safi değer artışı” başlıklı Mükerrer 81’inci maddesinin birinci fıkrasında “ Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.” hükmü yer almış olup, ikinci fıkrasında ise maliyet bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedelin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

          Yine aynı maddenin son fıkrasında; “Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. (5281 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle eklenen cümle) (1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere) Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.” hükmü yer almıştır.

Bu çerçevede, kooperatifiniz tarafından kura çekimi sonucu üyelere isabet eden işyerlerinin, çekiliş tarihi itibariyle üyelerin fiili kullanımlarına terk edilmesi halinde kura çekiliş tarihinin kooperatif tarafından işyerlerinin üyelere tahsis tarihi, üyeler için de söz konusu işyerlerinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir. Aksi takdirde ise söz konusu işyerlerinin tahsis tarihi kooperatif tarafından üyelerin fiili kullanımına bırakıldığı tarih olacaktır.

Diğer taraftan; söz konusu gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde kooperatif üyeleri tarafından satılması halinde elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesi kapsamında  “değer artışı kazancı” olarak değerlendirileceği tabiidir.

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme

Kemal Özmen | konut yapI KOOPERATİFLERİNİN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DURUMUNDA KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLUP OLMADIĞI

Kooperatif Davalari

İlimiz ………… Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün ………. vergi numarasında kayıtlı ………… Konut Yapı Kooperatifi tarafından Başkanlığımıza verilen 05.06.2007 tarihli dilekçenin incelenmesinden; müracaatları üzerine T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan aldıkları ………. tarih ve …… sayılı yazı uyarınca,  kooperatifin genel kurul kararı ile ana sözleşmesinde değişiklik yapılarak ticaret siciline tescil edilmesini müteakip işletme kooperatifine dönüştürüleceği ve ünvanı değişen kooperatifin kurumlar vergisi ile katma değer vergisi mükellefiyetinin tesis ettirileceği belirtilerek,
-Konut yapı kooperatifinin site işletme kooperatifine dönüştürülmesinde kurumlar vergisine tabi bir işlem olup olmadığı, vergiye tabi bir işlem olması halinde bu vergiye ilişkin mükellefiyetin konut yapı kooperatifine mi yoksa site işletme kooperatifine mi ait olduğu,
-Söz konusu dönüştürme işleminin katma değer vergisine tabi bir işlem olup olmadığı, vergiye tabi bir işlem olması halinde verginin site işletme kooperatifi tarafından mı yoksa sorumlu sıfatıyla konut yapı kooperatifi tarafından mı beyan edileceği,
hususlarında bilgi talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (1)’inci maddesinde kooperatifler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış ve kurum kazancının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu belirtilmiş, (2)’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında da kooperatiflerin, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yabancı kooperatifleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
Kanunun 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (k) bendi ile; “Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.” kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Diğer taraftan 10.05.1969 tarih ve 13195 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 3’üncü maddesinde, kooperatif anasözleşmesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığına verilmesini müteakip Bakanlığın kuruluşa izin vermesi halinde, kooperatif merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunacağı,  anasözleşme değişikliklerinin de kuruluştaki usullere bağlı olduğu belirtilmiştir.
Aynı kanunun 81’inci maddesinin birinci fıkrasında kooperatiflerin dağılma sebepleri bentler halinde sayılmış olup, ikinci fıkrasında ise “Konut yapı kooperatifleri, anasözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların ortaklar adına tescil edilmesiyle amacına ulaşmış sayılır ve dağılır. Ancak tescil tarihinden itibaren 6 ay içerisinde usulüne uygun şekilde anasözleşme değişikliği yapılarak kooperatifin amacının değiştirilmesi halinde dağılmaya ilişkin hüküm uygulanmaz. Konut kooperatiflerinde yapı kullanma izninin alınmasını müteakip en geç bir yıl içinde ortakların Kat Mülkiyeti Kanununa göre ferdi münasebet işleri sonuçlandırılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Bu hükümlerden de anlaşılacağı üzere, konut yapı kooperatifleri kuruluş amaçlarını gerçekleştirmiş ve usulüne uygun olarak anasözleşmede yapılacak amaç değişikliğini müteakip tasfiye işlemine tabi tutulmadan faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Dolayısıyla amaç değişikliğine giden kooperatifin tüzel kişiliği sona ermemektedir.
Buna göre, ………… Konut Yapı Kooperatifi’nin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 81’inci madde hükümlerine uygun olarak konutları ortaklar adına tescil edilmesine müteakip amaç değişikliğine giderek site işletme kooperatifine dönüştürülmesi işlemleri kurumlar vergisine tabi bulunmamaktadır.
Bilgilerinizi ve Müdürlüğünüzü ilgilendiren konular hakkındaki görüşünüzün, görüşümüzle birleştirilerek mükellefe bilgi verilmesini rica ederim.


devamı için tıklayınız »

Kooperatifler hakkında örnek muktezalar

KEMAL ÖZMEN- | KOOPERATİFin kurumlar vergisi muafiyetiI

Kooperatif Davalari
Ayrıca, kooperatifinizin kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması mevduat faizlerinden yapılacak vergi tevkifatını etkilemeyeceğinden bankada bulunan mevduat hesaplarınıza yürütülecek faiz gelirlerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinin 4 numaralı fıkrası uyarınca % 15 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

 

 

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

13.04.2011 Tarihinde yayımlanan 6125 Sayılı kanunda Osb ve Kooperatifler kanununda değişikler olmuştur

KEMAL ÖZMEN- | 6125 sayılı kanun

Kooperatif Davalari

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

“Bağdaşmayan görevler

 

EK MADDE 3 – Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

 

Birinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen kooperatif ve üst kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra birinci fıkradaki diğer görevleri edinen kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

 

Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu kooperatifler ve üst kuruluşları ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

 

Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

 

Birinci fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diğerlerinden ayrılırlar. Süresi içerisinde tercihte bulunmayanların seçilmiş oldukları kooperatif veya üst kuruluşlarındaki yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendiliğinden sona erer.”

 

MADDE 19 – 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 8 – Bu maddenin yürürlük tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yapılan başvuruların, valilikçe uygun görülmesi halinde; hazırlanan gerekçe raporuna istinaden 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca plan onama yetkisi bulunan idarelerle alanın özelliklerine göre ilgili kurumların katılımıyla, vali başkanlığında oluşturulacak olan ıslah komisyonunun belirlediği ıslah şartları ve süresinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi ile söz konusu alanlar OSB olarak değerlendirilebilir. Bakanlık, OSB yer seçimi komisyon üyesi olan kurum ve kuruluşlardan alacağı görüşler doğrultusunda OSB sınırlarını belirler.

 

Tespit edilen ıslah şartları çerçevesinde, tüzel kişilik kazanan OSB’lerde, bu Kanunla getirilen tüm izin ve ruhsat yetkileri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Süresi içinde ıslah şartlarını tamamlamayanlar OSB niteliklerini kaybederek sicilden terkin edilir.

 

Bu maddenin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirlenir.”

 

MADDE 20 – 4562 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 9 – İl ve ilçelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınarak OSB’lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisleri Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.

 

Buna göre;

 

a) Bakanlık kredisi kullanan organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiş parseller, organize sanayi bölgesinin yetkili organlarının karar almaları halinde en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilebilir. Bu durumda tahsis edilen parselin değeri, Bakanlık tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçek ve tüzel kişilere bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemeler durdurulur ve kalan meblağ Bakanlık tarafından organize sanayi bölgesine verilen kredi geri ödemesinden mahsup edilir. Parsellerin mahsup işlemlerine esas değeri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça her organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır.

 

b) Bakanlık kredisi kullanmamış ya da kredi borcunu ödemiş olan organize sanayi bölgelerinden de yetkili organlarının karar almaları halinde, en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz olarak parsel tahsisi yapılabilir. Bu durumda tahsis edilen parselin değeri, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine Hazinece ödenir. Ödemeye esas parselin değeri, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça her organize sanayi bölgesi için tespit edilecek yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır.

 

Yatırımcının bu madde kapsamında belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine intikal eder, bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli, yeni yatırımcı tarafından önceki yatırımcıya ödenir. Bu ödeme, organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince sağlanır. Yukarıda belirtilen en az on kişilik istihdam şartı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde aranmaz.

 

Organize sanayi bölgelerinde parsel tahsisine ilişkin uygulama, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süre için geçerlidir. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki defa ikişer yıl daha uzatılabilir.

 

Bu maddenin uygulanması ile ilgili istihdam, yatırıma başlama ve tamamlama süresi, tahsis ve devir işlemleri ile diğer hususlar Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.”

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 15/d maddesine göre; Organize sanayi bölgeleri içinde bulunan arazi ve arsalar, sanayici lehine tapu tesciline kadar geçici olarak arsa vergisinden muaftır. Ancak bu geçici muafiyetten istifade için bütçe yılı içinde bildirim yapılması  gerekmektedir.

 

 

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

Kiracının ödemediği aidatlardan işyeri sahibinin sorumlu olduğu hususu:

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

1-Kiracının ödemediği aidatlardan işyeri sahibinin sorumlu olduğu hususu:
Herne kadar kuruluşumuzun hukuki statüsü küçük sanayi sitesi yapı kooperatifi olmakla birlikte, kooperatifin  sorumluluğunda inşaatı gerçekleştirilen işyerlerinin ortaklar adına tapu tescili yapılarak site işletmeye açılmıştır. Bu nedenle sitemizde kooperatifler mevzuatı ile birlikte 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu kanunun 12. Ve 28.maddelerine göre hazırlanarak tapuya tescil edilen site yönetim planı hükümlerinin de gözönünde tutulması, dolayısıyla uyulması zorunlu bulunmaktadır.

Aidatlarla ilgili 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 20. ve Site Yönetim Planımıza göre kiracının ödemediği aidatlardan işyeri sahibi sorumludur. Bu nedenle işyerini kiraya veren ortaklarımızın kiracılarının  aidatları ödeyip ödemediğini, ödemedi ise, ödemesinin sağlanmasını, aksi halde, kendisinin ödemek zorunda kalacağını bilmesi gerekmektedir.

 

 

İçindekiler bölümü için tıklayınız »

Kooperatiflerde ortaklık hakkı ile mülkiyet hakkı ayrı ayrı devredilebilir mi ?:

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

Kooperatiflerde ortaklık hakkı ile mülkiyet hakkının beraber veya ayrı ayrı devredileceği anasözleşmenin ilgili maddelerindeki hükümlere göre farklılık gösterebilir

Devamı için tıklayınız »

Huzur haklarında asgari geçim uygulaması

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

Bilindiği üzere kooperatifimizde yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararına istinaden huzur hakkı ödemesi almaktadırlar. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. Maddesinde huzur hakları ödemeleri ücret sayılan ödemelerden sayılmış olup kooperatifimizin 2010 yılına ilişkin yönetim kurulu huzur hakları bordrolarında asgari geçim indirimi uygulamasının yapıldığı görülmüştür.

Kooperatifimizde yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda birden fazla işverenden ücret almaları durumunda (Kendilerine ait işyerlerinden ücret geliri elde etmeleri almaları dâhil) asgari geçim indirimi en yüksek ücreti elde ettikleri işveren tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinden, kooperatifimiz yönetim kurulu üyelerinin aile bildirim formlarını en yüksek ücreti elde ettikleri işverene vermeleri gerekmektedir.

Aynı anda birden fazla işveren dolayı asgari geçim indiriminden faydalanmasının tespiti halinde oluşan vergi ziya-i cezasının kooperatif yönetim kurulu üyelerinden cezalı olarak tahsil edilmesi söz konusu olabilmektedir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 19.02.2008 Tarihli muktezası)

Devamı için tıklayınız »

 

Kooperatifler ve üst Kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile bunların eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevlerine ilişkin tebliğ (27/06/2011-tarihli resmi gazete)

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

Amaç ve kapsam

             MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı; kooperatifler ve üst kuruluşlarının  yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarının bağdaşmayan görev alma yasaklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

            Dayanak

             MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 86  ve  Ek 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

             MADDE 3 –(1) Bu Tebliğde geçen; 

             a) Bağdaşmayan görev;

             1) Kooperatif ve üst kuruluş yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri için; kooperatif ve ortağı bulunduğu üst kuruluşun, hisse payı ne olursa olsun, hissedarı olduğu tüm şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyeliğini veya denetçiliği,  ücretli olarak  personel veya danışmanlık, müşavirlik, uzmanlık  gibi diğer her türlü görevleri;

             2) Kooperatif ve üst kuruluş yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin eş ve ikinci derece dahil kan ve  kayın hısımları için; kooperatif ve ortağı bulunduğu üst kuruluş ile bu kuruluşların yüzde elliden  fazla  hissedarı olduğu şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyeliğini veya denetçiliği,  ücretli olarak  personel (idareci, büro personeli, daimi veya geçici işçi gibi her türlü görevleri)  veya danışmanlık, müşavirlik, uzmanlık  gibi diğer her türlü görevleri;

             b) Diğer teşekkül; Kooperatif ve üst kuruluşların katıldığı veya ortağı yahut üyesi olduğu üretici birlikleri, başka tür kooperatif ve üst kuruluşları,  organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri,  dernekler gibi kuruluşları,

             c) Hısım; Kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri veya denetçilerinin ikinci derece dahil kan ve kayın hısımlarını (kendisinin veya eşinin anne, baba, çocuk, torun, kardeş, büyük anne ve büyük babalarını),

             ç) Kanun; 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,

             d) Kooperatif; Kanun, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulup faaliyet gösteren kooperatifleri, tarım satış kooperatiflerini ve tarım kredi kooperatiflerini,

             e) Üst Kuruluş; Kanun, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununa göre kurulup faaliyet gösteren kooperatif birliklerini, bölge birliklerini, merkez birliklerini ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini,

             ifade eder.

       

 

Devamı için tıklayınız »

1163 Sayılı Kooperatifler kanununa göre kooperatiflerin kar dağıtması

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

Kooperatiflerde kar ancak ana sözleşmede hüküm var ise ortaklara dağıtılabilir.Kar dağıtımına ilişkin ana sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmaması durumunda kooperatifler kanunun 38,maddesine göre karın tamamı yedek akçeye ayrılır.39 maddenin son fıkrasına göre yedek akçeler ortaklara dağıtılmaz..

Devamı için tıklayınız »

Kooperatif genel kurul toplantılarıda görevlendirilen bakanlık temsilci ücretlerinin vergilendirilmesi

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

1163 sayılı kooperatifler kanunu gereğince kooperatifler veya üst birliklerince bakanlık temsilcilerine yapılan ödemelerin ücret kabul edilerek gelir vergisi kanunun 61,94 ve 103 maddelerine göre vergilendirilmesi ve muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir

Devamı için tıklayınız »

Kooperatif hissesine haciz yürütülebilir mi ?

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

Herne kadar 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 19.maddesine göre ortakların şahsi borçlarından dolayı kooperatifteki ortaklık payları haczedilememekte ise de mahkeme tarafından ihtiyati tedbir konulmuş ise uygulanması gerekmektedir

Devamı için tıklayınız »

Kooperatife ortak olmak isteyen tüzel kişilerin izlemesi gereken süreç

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

Limited şirketlerin ortaklık hakkı (pay devri) için:

 

1-Ortaklar kurulu kararı (limited şirketin sözleşmesinde görülen bütün ortakların imzasını taşıması kaydıyla), (bu karar ilk ortak olurken ve  ortaklık devri sırasında ibraz edilecektir.)

 2-İmza sirküleri,

 3-Ticaret Sicilden yetki belgesi,

 4-Şirket temsilci belgesi.

 olmalı ve devir talep dilekçesine bu belgeler eklenerek istekte bulunulmalıdır.

 Bu belgeler tamamlandıktan sonra yönetim kurulu kararı alınmalıdır.

 

Devamı için tıklayınız »

Kooperatife borcunu ödemeyen ortaklara gönderilecek ihtarname örneği

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

 

 

 

 

İhtarname

- Keşideci          ............:   S.S. ..........................Yapı Kooperatifi
Adresi .........................................

-Muhatap          ............:   Ortağın adı, Soyadı ve kooperatifte
mevcut en son bilenen adresi

-İhtarın Konusu         ..:   Birikmiş toplam ........................... TL
borcunuzu ödemeniz hakkında

-Açıklama            .........:   Kooperatif genel kurullarınca alınan  kararlara göre ....../....../........ tarihine kadar ……………………………-TL      Toplam borcunuzun olduğu hesaplanmıştır.

                        İşbu borcunuzu ihtarnamemizin tebliğini müteakip 10 gün içinde ödemeniz gerekmektedir. Aksi halde Kooperatif Anasözleşmenin 14/2 ve Kooperatifler Yasasının 16 ve 27. maddesine göre ortaklıktan çıkarılacağınızı ihbar ve ikaz ederiz.

Yönetim Kurulu

Devamı için tıklayınız »

Amacına ulaşmış kooperatiflerde ortaklıktan ihraç hakkında

KEMAL ÖZMEN- |

Kooperatif Davalari

 

 Amacına ulaşılarak dağılma sürecine girmiş olan kooperatiflerden çıkan veya çıkarılan ortağın konutu veya işyeri çıkma veya çıkarılma sebebiyle geri alınamaz; ancak, bu eski ortaklar daha sonra oluşabilecek tasfiye masraflarına katılırlar.”

 

 

Devamı için tıklayınız »